Phan Thị Thúy Linh
Tổng Giám Đốc VQC Group

Ngô Thị Ngọc Mai
Chủ Tịch HĐQT VQC Group

Bùi Ngọc Sơn
Đồng Chủ Tịch HĐQT VQC Group